1. Üldsätted
1.1. Käesolev dokument reguleerib sisehindamise läbiviimise korda Koonga Põhikoolis (edaspidi koolis) ning sätestab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid. 
1.2. Kooli sisehindamise eesmärk on:
1.2.1. hariduse kvaliteedi ja kooli arengu tagamine;
1.2.2. kooli tegevusest tagasiside saamine, tegevuse analüüsimine ja järelduste    tegemine;
1.2.3. õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkusele hinnangu andmine, järelduste tegemine ja parendusvõimaluste leidmine.
1.3. Sisehindamise põhiprintsiibid on:
1.3.1. plaanipärasus, 
1.3.2. põhjendatus, 
1.3.3. konkreetsus, 
1.3.4. tulemuslikkus, 
1.3.5. avalikkus,
1.3.6. väärtustamine.
1.4. Kooli sisehindamist teostab kooli direktor. 
1.5. Kooli sisehindamine koosneb enesehindamisest ja sisekontrollist. 
1.5.1. Enesehindamist teostatakse terviklikult või üksikküsimustes.
1.5.2. Sisekontrolli viiakse läbi üksikküsimustes. 
1.6. Kooli direktor kinnitab käskkirjaga õppeaasta sisehindamise prioriteedid ja kava, lähtudes kooli arengukavast, vajadustest ning Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud õppeaasta järelevalve prioriteetidest.
1.7. Kooli töötajad on kohustatud esitama kõik sisehindamise läbiviimiseks vajalikud kokkuvõtted, analüüsid, rahuloluküsitlused, enesehindamised jne õigeaegselt.
2. Enesehindamise läbiviimine
2.1. Kooli enesehindamise läbiviimise aja ja küsimuste ringi määrab kooli direktor käskkirjaga, milles kinnitatakse enesehindamise kava, aruande esitamise kuupäev, määratakse enesehindamist teostavad isikud. 
2.2. Terviklikku enesehindamist teostatakse üks kord igal õppeaastal. 
2.3. Kooli terviklikul enesehindamisel lähtutakse kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise süsteemist, mis on esitatud lisas 1. 
2.4. Enesehindamist viiakse läbi ka eri osapoolte nägemuste kaudu:
2.4.1. õpilase enesehindamine läbi arenguvestluse;
2.4.2. õpetajate enesehindamine läbi arenguvestluste;
2.4.3. õpetaja enesehindamised (lisa 2);
2.4.4. rahulolu-uuringud (lisad 3-6).
2.5. Enesehindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi metoodikaid:
2.5.1. statistika ja finantsaruandluse, eksamite ja üleriigiliste tasemetööde tulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüs;
2.5.2. kooli dokumentatsiooni sisuline analüüs;
2.5.3. vestlused  pedagoogide, õppeasutuse teiste töötajate, hoolekogu liikmete, lastevanemate, õpilastega ning õppeasutuse pidajaga;
2.5.4. tundide, õppe- ja kasvatustegevuste ning ürituste, õpilaste tööde vaatlemine;
2.5.5. personalile, õpilastele ja lastevanematele küsitluste korraldamine;
2.5.6.  õppeasutuse õpikeskkonna, õppevahendite ning inventari olukorra analüüs.
2.6. Enesehindamise läbiviija ei tee märkusi ega arvusta kooli või pedagoogi tööd kolleegide, õpilaste või lastevanemate juuresolekul.
2.7. Kooli töötajad on kohustatud esitama kõik enesehindamise läbiviimiseks vajalikud kokkuvõtted, analüüsid, rahuloluküsitlused, enesehindamised jne õigeaegselt.
3. Enesehindamise tulemuste esitamine
3.1. Enesehindamise tulemused vormistatakse tervikliku enesehindamise aruandega (lisa 7).
3.2. Enesehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:
3.2.1. sissejuhatav osa, kus viidatakse enesehindamise alusele, iseloomustatakse lühidalt kooli; kirjeldatakse enesehindamise temaatikat, meetodeid; märgitakse ka ajavahemik ja enesehindamises osalejate nimed ning viidatakse eelmise enesehindamise toimumise ajale ja selles tuvastatud  olulistele aspektidele;
3.2.2. analüüsiv osa, mis koosneb kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise süsteemi alusel tehtud kokkuvõtetest;
3.2.3. kokkuvõttev osa, milles esitatakse iga valdkonna kohta eraldi kokkuvõtlikult selgunud tugevused ja parendamist vajavad aspektid;
3.2.4. ettepanekute osa, kus tehakse ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratakse konkreetsed tähtajad. Suuremate puuduste korral teatatakse järelhindamise aeg.
3.3. Direktor koostab enesehindamise aruande 21 kalendripäeva jooksul sisehindamise lõpetamise päevast arvates.
3.4. Enesehindamise aruande kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.5. Enesehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
3.6. Enesehindamise aruanne on avalik dokument, mis arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja koolijuht informeerib sellest kooli hoolekogu. 
3.7. Enesehindamise tulemused on aluseks kooli tegevuse parendamiseks ning neid kasutatakse järjepidevalt arengukava korrigeerimisel. 
4. Sisekontrolli kord
4.1. Sisekontroll tagab kooli õiguspärase tegevuse ning kooli riiklike ressursside otstarbeka kasutamise asutuse ülesannete täitmisel. 
4.2. Sisekontroll on aluseks pedagoogide atesteerimisel ning võimaldab kindlaks teha pedagoogide vajadused täiendkoolituseks.
4.3. Sisekontrolli kaudu toimub koolis kavandatud tegevuste seire ning sisekontroll on suunatud sellele, et tööprotsessis esinevad vead ei korduks ning kõrvalekalded saaksid koheselt korrigeeritud.
4.4. Kooli sisekontrolli teostab direktor, huviringide tegevuse osas huvijuht.
4.5. Kontrollitavad valdkonnad ning kontrollimise ajad määrab kindlaks direktor oma käskkirjaga.
4.6. Sisekontrolli valdkonnad on järgmised:

 

Õppimine, õpetamine

õppetundide külastamine,õpiabi osutamine, hindamine, tasemetööd, aineolümpiaadid, -päevad, - konkursid jne, õpilaste aktiivsus tunnis, IKT võimaluste kasutamine, kooliraamatukogu töö

Koolikohustuse täitmine

õpilaste nimekirjad, õpilaste liikumine, õppetundidesse hilinemine, neist puudumine, uute õpilaste kohanemine kollektiivi, töö erivajadustega õpilastega   

Dokumentatsioon

õpilasraamat, e-kooli täitmine, ringipäevikud, asendustundide päevik, pikapäevarühma päevik, koduõppel või individuaalõppel olevate õpilaste õpitulemuste fikseerimine

Õppekava täitmine

üldtööplaan, ainekavad, õpetajate töökavad (sh individuaalsed õppekavad), klassijuhataja tööaruanne 

Informatsiooni liikumine

töö lastevanemate ja üldsusega, hoolekogu töö, kooli tegevuse kajastamine koduleheküljel, infostendid

Ainealane ja metoodiline töö

õpetajate täiendõpe, kursustel saadud materjali edastamine kolleegidele, koolitusanalüüs, klassijuhatajate töö,

Klassiväline tegevus 

õpilasesinduse tegevus, ringide töö

 4.7. Sisekontrolli tulemused esitatakse vabas vormis, õppetundide külastused tunnivaatluslehena .
4.8. Sisekontrolli aruannet ei koostata tavaliselt üldtööplaani seire käigus, kui korrektiivid viiakse koheselt sisse üldtööplaani.
Lisad:
Lisa 1 Koonga Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise    
           süsteem
Lisa 2 Enesehindamine 
Lisa 3 Rahuloluküsitlus V-VII klasside õpilastele
Lisa 4 Rahuloluküsitlus VIII-IX klasside õpilastele
Lisa 5 Rahuloluküsitlus kooli töötajatele
Lisa 6 Rahuloluküsitlus lastevanematele
Lisa 7 Koonga Põhikooli tervikliku enesehindamise aruanne
Lisa 8 Koolituse tagasiside
Lisa 9 Klassijuhataja tööplaan
Lisa 10 Klassijuhataja eneseanalüüs
Lisa 11 Õppe-kasvatustöö aruanne
Lisa 12 Aruanne koolivälise tegevuse kohta
Lisa 13 Arenguvestluste kokkuvõte
Lisa 14 Aruanne tugisüsteemide rakendamisest
Lisa 15 Koonga Põhikooli täienduskoolituse tulemuslikkuse analüüs
Lisa 16 Personaliga seotud statistika