Areguvestluste läbiviimise kord

1. Arenguvestluse eesmärgid:
1. koostöö lapse arendamiseks,
2. parimad võimalused lapse arenguks soodsate tingimuste loomiseks,
3. lapse arengupotentsiaali maksimaalne ära kasutamine,
4. õppimis- ja käitumisraskuste ennetamine,
5. koolipoolne igakülgne abi õpilasele.
2. Arenguvestluse toimumise aeg.
Arenguvestlus õpilase lapsevanema/lapsevanemate või hooldaja/hooldajate ja klassijuhataja vahel viiakse läbi 1 kord õppeaastas kõigile osapooltele sobival ajal.
Arenguvestluse ajaline kestvus on umbes 1 tund.
3. Arenguvestluse ettevalmistamine.
1. Kutse ja küsimustiku edastamine lapsevanemale ja õpilasele vähemalt 1 nädal enne arenguvestluse toimumist.
2. Lapsevanemalt vestluseks nõusoleku saamine.
3. Sobiva ruumi leidmine. Ruum peaks looma pingevaba õhkkonna.
4. Arenguvestluse läbiviimise käik.
1. Sissejuhatus.
2. Vestlus.
3. Tagasiside.
4. Lapsevanem esitab küsimusi (soovi korral).
5. Kokkuvõte: eesmärgid järgmiseks aastaks.